انیمیشن ایرانیان
انیمیشن 2 بعدی

نبرد ایرانیان به فرماندهی آریوبرزن با سپاهیان متجاوز اسکندر مقدونی